samochod1

Polisy komunikacyjne czyli ubezpieczenie samochodu to najbardziej popularna forma ochrony naszego mienia. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego już z samej nazwy są zobowiązani na podstawie obowiązującego prawa posiadać wszyscy właściciele samochodów. Niestosowanie się do wymogów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.( Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1152) sankcjonowane jest nałożeniem grzywny naliczanej według długości przerwy w ubezpieczeniu; Art. 88 pkt. 3 powyższej ustawy.

Do obowiązkowego OC, każdy dokupić może szereg ubezpieczeń dobrowolnych takich jak:

  • NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) : gdzie ochroną objęci są kierowca i pasażerowie wspólnie z nim podróżujący. W zakresie tego produktu są szkody na osobie: śmierć czy trwały uszczerbek na zdrowiu powstałych w skutek wypadku komunikacyjnego.
  • AC (AutoCasco) : obejmuje szkody powstałe w okresie ochrony ubezpieczeniowej, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, spowodowanych zdarzeniami niezależnymi od woli właściciela.
  • SZYBY: przedmiotem ubezpieczenia są szyby pojazdu: czołowa, tylna i szyby boczne zamontowane w ubezpieczonym pojeździe. Zakres ochrony obejmuje naprawę lub wymianę uszkodzonych czy też zniszczonych szyb pojazdu.
  • ASS (Assistance) : jest to pomoc techniczna i informacyjna na rzecz Ubezpieczonego za pośrednictwem Centrum Alarmowego danego TU. Zakres tej pomocy zależy od wybranej opcji ASS. Ochroną mogą być objęte zdarzenia powstałe tylko w przypadku kolizji pojazdu, bądź szersza wersja obejmująca awarię pojazdu czy też kradzież. Właściciel posiadający taki rodzaj ubezpieczenia liczyć może na holowanie swojego pojazdu, pomoc i naprawę na miejscu zdarzenia, pojazd zastępczy czy zakwaterowanie.